The Temple Coin – Explanation in Persian

THE NEW TEMPLE COIN - To honor and praise ISRAEL's 70th Independence

 

Explanation in Persian

בס"ד  אגרת בפרסית לעם הפרסי, בענין מטבע השבעים למדינת ישראל ומקומו ותפקידו של העם הפרסי.

با فرارسیدن هفتادمین سال بنیان گذاری کشور مقدسمان،ایسرائل؛"سکه ی هفتادمین سال استقلال"

به عنوان سپاس از پروردگار منان و به مناسبت بزرگداشت واقغه ی هفتادمین سال استقلال ایسرائل،سکه ی معبد مقدس (میقداش)،ضرب خورد.

 برای کامیابی اورشلیم دعا کنید.ای اورشلیم، آنهایی که تو را دوست دارند،رفاه و آسایش خواهند یافت.

عواید حاصل از فروش این سکه و هدایای شما عزیزان، برای اجرای تمرین عبادات، آمادگی های عملی و ادامه ی بالا بردن آگاهی ملت ایسرائل و هفتاد ملت جهان در خصوص معبد مقدس، صرف خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

"طرح روی سکه"

در یک طرف سکه اعلامیه ی کورش که در غالب یک پاسوق، وعده ی الهی مبنی بر بازگشت قوم یهود از اسارت بابل که در آنجا با اشک و زاری خاطره ی معبد مقدس(بت همیقداش) را نزد خود زنده نگاه میداشتند،پس از هفتاد سال بدین مضمون "و او به من دستور داد که در اورشلیم مسکنی برایش بسازم.ای قوم حق چه کسی از شما در این امر مقدس پیش قدم میشود؟ به اورشلیم برود و به این مهم مشغول شود و فضل خدا شامل حالش باشد."

و در آن روی سکه بازگشت کبوتر به معبد مقدس(بت همیقداش) که نشانگر این پاسوق در خصوص وعده ی مقدس الهی به جماعت ایسرائل مبنی بر برگشتن آنها به ایسرائل پس از هفتاد سال اسارت و مفتخر شدنشان به آبادانی معبد مقدس (بت همیقداش) با این محتوا : " برای تقدیم قربانی به درگاه من،همه ی گوسفندان و قوچهای مناطق "قدار" و"نوایوت" در اختیار تو خواهند بود به این ترتیب خانه ی  پرجلالم را شکوهمند تر میکنم.اینها چه کسانی هستند که مانند ابر در حرکت هستند و بسان کبوترها به سوی آشیانه هایشان پرواز میکنند." ، نقش بسته است.

این پاسوق به سه زبان نوشته شده است که بر پایی صلح وصفا در عالم به برکت آبادانی معبد مقدس(بت همیقداش) و به وقوع پیوستن نبوت پیامبر را بشارت می دهد.

در عین حال علامت شیر وخورشید و عکس کورش کبیر در کنار عکس ترامپ از یک سو رابطه ی حسنه ی پادشاهان ایران با یهودیان که متاسفانه با روی کار آمدن جمهوری اسلامی خدشه دار شد را بیان میکند و از سوی دیگر تشابه اقدام ترامپ که پس از هفتاد سال از استقلال ایسرائل، اورشلیم را به عنوان پایتخت معرفی میکند را با اقدام کورش کبیر در خصوص فرستادن یهودیان پس از هفتاد سال گالوت از بابل به ایسرائل برای بازسازی بت همیقداش ، عنوان میکند. همچنین پیامی برای ایران دارد که بسان آمریکا دگر بار با یهودیان رابطه ی نزدیک و صمیمی ایجاد کند.

این سکه توسط استاد "اهرون شبو" طراحی شده است.

قطر این سکه پنجاه میلی متر است که با ده گرم نقره،روکش شده است.

تهیه ی این سکه با روکش نقره در ایسرائل با پرداخت صد شقل همت عالی و با روکش طلا با پرداخت صد و پنجاه شقل همت عالی امکان پذیر است.

(لطفاً در هنگام پرداخت همت عالی،انتخاب نوع سکه را اعلام فرمایید.)

ملت ایسرائل و هفتاد ملت جهان در خصوص معبد مقدس، صرف خواهد شد.

 

 

 

 

 

 وکش طلا با پرداخت صد و پنجاه شقل همت عالی امکان پذیر است.

(لطفاً در هنگام پرداخت همت عالی،انتخاب نوع سکه را اعلام فرمایید.)

 

با فرارسیدن هفتادمین سال بنیان گذاری کشور مقدسمان،ایسرائل؛"سکه ی هفتادمین سال استقلال"

به عنوان سپاس از پروردگار منان و به مناسبت بزرگداشت واقغه ی هفتادمین سال استقلال ایسرائل،سکه ی معبد مقدس (میقداش)،ضرب خورد.

 برای کامیابی اورشلیم دعا کنید.ای اورشلیم، آنهایی که تو را دوست دارند،رفاه و آسایش خواهند یافت.

عواید حاصل از فروش این سکه و هدایای شما عزیزان، برای اجرای تمرین عبادات، آمادگی های عملی و ادامه ی بالا بردن آگاهی ملت ایسرائل و هفتاد ملت جهان در خصوص معبد مقدس، صرف خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

"طرح روی سکه"

در یک طرف سکه اعلامیه ی کورش که در غالب یک پاسوق، وعده ی الهی مبنی بر بازگشت قوم یهود از اسارت بابل که در آنجا با اشک و زاری خاطره ی معبد مقدس(بت همیقداش) را نزد خود زنده نگاه میداشتند،پس از هفتاد سال بدین مضمون "و او به من دستور داد که در اورشلیم مسکنی برایش بسازم.ای قوم حق چه کسی از شما در این امر مقدس پیش قدم میشود؟ به اورشلیم برود و به این مهم مشغول شود و فضل خدا شامل حالش باشد."

و در آن روی سکه بازگشت کبوتر به معبد مقدس(بت همیقداش) که نشانگر این پاسوق در خصوص وعده ی مقدس الهی به جماعت ایسرائل مبنی بر برگشتن آنها به ایسرائل پس از هفتاد سال اسارت و مفتخر شدنشان به آبادانی معبد مقدس (بت همیقداش) با این محتوا : " برای تقدیم قربانی به درگاه من،همه ی گوسفندان و قوچهای مناطق "قدار" و"نوایوت" در اختیار تو خواهند بود به این ترتیب خانه ی  پرجلالم را شکوهمند تر میکنم.اینها چه کسانی هستند که مانند ابر در حرکت هستند و بسان کبوترها به سوی آشیانه هایشان پرواز میکنند." ، نقش بسته است.

این پاسوق به سه زبان نوشته شده است که بر پایی صلح وصفا در عالم به برکت آبادانی معبد مقدس(بت همیقداش) و به وقوع پیوستن نبوت پیامبر را بشارت می دهد.

در عین حال علامت شیر وخورشید و عکس کورش کبیر در کنار عکس ترامپ از یک سو رابطه ی حسنه ی پادشاهان ایران با یهودیان که متاسفانه با روی کار آمدن جمهوری اسلامی خدشه دار شد را بیان میکند و از سوی دیگر تشابه اقدام ترامپ که پس از هفتاد سال از استقلال ایسرائل، اورشلیم را به عنوان پایتخت معرفی میکند را با اقدام کورش کبیر در خصوص فرستادن یهودیان پس از هفتاد سال گالوت از بابل به ایسرائل برای بازسازی بت همیقداش ، عنوان میکند. همچنین پیامی برای ایران دارد که بسان آمریکا دگر بار با یهودیان رابطه ی نزدیک و صمیمی ایجاد کند.

این سکه توسط استاد "اهرون شبو" طراحی شده است.

قطر این سکه پنجاه میلی متر است که با ده گرم نقره،روکش شده است.

تهیه ی این سکه با روکش نقره در ایسرائل با پرداخت صد شقل همت عالی و با روکش طلا با پرداخت صد و پنجاه شقل همت عالی امکان پذیر است.

(لطفاً در هنگام پرداخت همت عالی،انتخاب نوع سکه را اعلام فرمایید.)

 

 

 

By Donating 50 Dollars to the Holy Temple you will get A Silver Temple Coin.

Your donation will help spread the Light of Jerusalem and the Spirit of the Holy Temple throughout the world

to all the 70 Nations

 
 
Skip to content